Prehľad projektov: Už zajtra rozhodnú Banskobystričania o rozdelení 19 343 eur z participatívneho rozpočtu

Koordinačná rada Participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu prijala k 16. marcu 2015 spolu 20 projektov v tematických oblastiach Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj, Zeleň v meste a verejné priestory, Kultúra a história, Šport a mládež, a to v celkovej sume 82 041,60 eur. Mesto Banská Bystrica vydalo odporúčacie stanovisko k realizácii 18 projektov, 2 nespĺňajú podmienky pre podporu z participatívneho rozpočtu.

Začiatkom mája 2015 boli projektové návrhy zverejnené na webovej stránke mesta Banská Bystrica a na webovej stránke participatívneho rozpočtu, aby sa s nimi mohla oboznámiť aj verejnosť. O prerozdelení sumy 19 343 eur rozhodnú Banskobystričania na Druhom diskusnom fóre, ktoré sa uskutoční 21. mája 2015 o 17:00 v Cikkerovej sieni na Radnici mesta Banská Bystrica (Nám. SNP 1).

„Na Druhom diskusnom fóre predkladatelia projektov predstavia v krátkom, trojminútovom vstupe svoje projekty prítomným účastníkom fóra. Koordinačná rada následne oznámi navrhovaný spôsob rozhodovania o projektoch. Podľa platného Štatútu Participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu bude počas nasledujúcich 15 dní od konania Druhého diskusného fóra možné hlasovať o projektoch na klientskom centre Mestského úradu,“ uvádza Miroslav Šimkovič, člen Koordinačnej rady Participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu.

Prehľad projektov:

1. Radvanský chodník geoparkom

Projekt využíva zelený biokoridor Malachovského potoka od Radvanského kaštieľa smerom do Malachova, kde by malo dôjsť k prepojeniu na existujúci poznávací chodník v kú. Malachov smerom do Kremnických vrchov.  Cieľom projektu je vypracovanie štúdie trasy chodníka, na základe ktorej bude uvedený chodník realizovaný.

2. Basketbalové vybavenie pre deti a mládež

Projekt nevyhovuje kritériám realizácie. Odôvodnenie bude zverejnené na Druhom diskusnom fóre.

3. Bystričania neznášajú opustené deti

Projekt cez zážitkové aktivity rozvíja porozumenie komunity smerom k ohrozeným (opusteným) deťom a ich rodinám a smerom k náhradnému rodičovstvu ako základnému nástroju na to, aby sa Banská Bystrica mohla stať mestom, z ktorého nebudú odchádzať deti do detských domovov.

4. Dopravné ihrisko

Rekonštrukcia asfaltovej plochy a chodníkov, ktoré slúžia ako dopravné ihrisko pre deti z MŠ a deťom z blízkeho okolia.

5. Eko Fončorda – Externá Komunitná Obývačka

Cieľom projektu EKO /Externá Komunitná Obývačka/ je  pilotný krok k vytvoreniukvalitného, multifunkčne využiteľného moderného verejného priestoru v areáli pri novovzniknutom Komunitnom centre na Fončorde a jeho zariadením vhodným exteriérovým mobiliárom, ktorý bude slúžiť ako „komunitná obývačka“.

6. Fončorda: Multifunkčné ihrisko

Zámerom projektu je revitalizovať plochu bývalého Domu technikov na sídlisku Fončorda s cieľom vytvoriť priestory pre športové a voľnočasové aktivity mládeže.

7. Komunitné centrum v Iliaši

Pomocou PRBB sa podarilo v roku 2014 urobiť najnevyhnutnejšie úpravy v  nevyužívanej zbrojnici. Cieľom je v rekonštrukcii pokračovať a vytvoriť tu ešte sociálne priestory (WC a kuchynku). Pôjde najmä o tieto stavebné práce – vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky, sanita, vybavenie spoločenskej miestnosti – stoly, stoličky a 2 ks konvektory na kúrenie v zimnom období.

8. Laskomerské singletraily

Projekt vytvára špeciálne chodníky pre jazdu na horskom bicykli, vhodné pre širokú cyklistickú verejnosť.

9. Oddychová zóna pre deti a dospelých v Mestskom parku s výtvarnými prvkami

Realizáciou projektu sa oživí a zrevitalizuje časť parku a vytvorí sa tak miesto podporujúce trávenie voľného času v prírode. Posilní sa aj občianske cítenie obyvateľov.

10. Oživme spoločne Sídlisko

Predmetom záujmu predkladaného projektu je parčík tiahnúci sa od Námestia Slobody pozdĺž Tr. SNP až po Štatistický úrad. Táto oblasť predstavuje významný zdroj zelene, momentálne je však obyvateľmi Banskej Bystrice využívaný málo, najmä z dôvodu, že ide o zanedbaný priestor. V priestore vytipovali 7 lokalít, ktoré je potrebné upraviť a revitalizovať.

11. Parkour Meeting Banská Bystrica 2015

Piaty ročník medzinárodného stretnutia parkouristov v Banskej Bystrici, ktoré je najväčšie v Strednej Európe a každoročne sa ho zúčastňuje okolo 150 mladých ľudí z niekoľkých krajín. Do projektu sa opäť púšťame ako skupina nadšencov parkouru z Banskej Bystrice. Cieľom projektu je vytvoriť podujatie nielen pre samotných parkouristov, ale aj pre verejnosť.

12.Príprava a organizácia 720. výročia obce Rakytovce

Cieľom projektu je spájanie a vytváranie pocitu spolupatričnosti a úcty k naším predchodcom, ktorí tvorili históriu a slávu mesta a obce. Občania budú mať možnosť oboznámiť sa s činmi a udalosťami našich predchodcov, budú mať možnosť  stretnúť sa   obyvateľmi mestskej časti ,vypočuť si ich problémy a radosti, ktoré nám prináša súčasnosť.  Prezentovať sa budú všetky aktívne zložky vykonávajúce činnosť v rámci  mestskej časti. Projekt bol podporený aj dotáciou Komisie MsZ pre kultúru!

13. Projekt LETO – Kultúra pre ľudí 2015

Projekt vznikol na podnet viacerých záujmových skupín z oblasti kultúry, so spoločnou ideou: pripraviť pre mesto Banská Bystrica sériu kultúrnych podujatí, ktoré budú dopĺňať tradičné kultúrne leto. Pre zjednodušenie realizácie je podpora z Participatívneho rozpočtu smerovaná len na niektoré kultúrne udalosti: Kino v bazéne 2015, Deň Sásovej – Rudlovej, Leto v Záhrade, Festival ROCKSCAPE 2015, Sásová v obrazoch, Fotodielne a výtvarné dielne v meste, Oživenie Mestského parku a časť akcií Banskobystrického Montmartru.

14. Získanie prostriedkov na „Deň s hokejbalom a netradičnými športami“

Cieľom projektu je vytvorenie a organizácia stretnutia s charakterom sympózia, ktoré by sa malo zamerať na vytvorenie širokej debaty o využití športoviska na Tatranskej ulici v spojitosti s možnosťou realizácie idei BBHbÚ na pretvorení vybraných lokalít na areál netradičných športov, resp. minoritných športov.

15. Putovanie s Mikulášom 2015

Dňa 15. 5. poslala predkladateľka mailom žiadosť o vyradenie projektu z výberového procesu.

16. Sásovská mozaika

Projekt Sásovská mozaika reaguje na potreby obyvateľov sídliska s cieľom napomôcť tvorbe sociálnych sietí a prehlbovaniu sociálnych väzieb v komunite. Komunitné umenie je nástroj neformálneho vzdelávania, ktorý umožňuje otvoriť dialóg, podporiť mieru angažovanosti a spojiť ľudí, ako súčasť procesu umeleckého vyjadrenia.

17. Urban Art Fest

Primárnou ideou projektu „URBAN ART FEST“ je prezentácia urbanistického umenia s prepojením na súčasnú alternatívnu hudbu v rámci širšieho kultúrneho kontextu. Street art patrí určite nielen na Slovensku k dlhodobo k vyhľadávaným žánrom umenia.

18. Úprava oddychovej zóny – revitalizácia existujúceho športovo-oddychového areálu na Rudohorskej ulici

Revitalizácia existujúceho športovo-oddychového areálu budovaného od roku 1997, ktorého prevádzku a údržbu zabezpečujú dobrovoľníci – obyvatelia sídliska. Ihriská sú verejne bezplatne dostupné všetkým vekovým kategóriám.

19. Zastávka naša každodenná

Zámerom projektu je oprava a modernizácia troch autobusových zastávok mestskej časti Šalková (Šalková otoč.,  Šalková Jednota, Šalková rázcestie) s cieľom zlepšenia infraštruktúry a skvalitnenia života občanov Šalková, na základe finančnej podpory mesta Banská Bystrica a dobrovoľnej práce občanov Šalkovej.

20. Získanie prostriedkov z PRBB na zabezpečenie chodu DFS Radosť a tlač prezentačnej brožúry

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť prezentáciu súboru navonok formou reprezentačnej brožúry a pokrytie nákladov na prevádzku súboru.

Kompletné informácie o všetkých predložených projektoch nájdete na oficiálnych stránkach Participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu na tomto odkaze.

(pef)

Pozri tiež

Banskobystrickú hudobnú jar vyplní päť koncertov vážnej hudby

Festival klasickej hudby, ktorý patrí medzi najstaršie na Slovensku, napíše v tomto roku už 63. kapitolu. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *