Samospráva upraví poplatky za sociálne služby

Mesto Banská Bystrica zabezpečuje 18 druhov sociálnych služieb ambulantnou, terénnou, pobytovou a inou formou.

Zároveň poskytuje i ďalšie činnosti, ktoré sa v praxi ukazujú ako potrebné či už samostatne alebo ako doplnenie poskytovaných služieb za účelom zvyšovania ich kvality. Pre prijímateľov sociálnych služieb budú od 1. februára 2024 platiť nové pravidlá. Úhrady za časť odborných činností a ubytovanie v zariadeniach sociálnych služieb mesta sa v niektorých prípadoch zvýšia. Na poslednom tohtoročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva o tom rozhodli mestskí poslanci. Poplatky za sociálne služby neboli komplexne menené od roku 2016, napriek tomu, že náklady za ich poskytovanie kontinuálne rastú. Samospráva k tomuto kroku pristúpila, aby dokázala zabezpečiť finančnú udržateľnosť prevádzkovaných sociálnych služieb. Výšky úhrad za niektoré z nich sa však meniť nebudú.

Od februára budúceho roka sa zvýši úhrada za využívanie služieb v zariadeniach pre seniorov, podporovaného bývania a opatrovateľskej služby, ako aj v denných stacionároch a pri terénnej opatrovateľskej službe. Ide hlavne o ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne i záujmovú činnosť. K úprave cien dochádza aj z dôvodu zvyšovania príjmov prijímateľov sociálnych služieb a ostatných fyzických osôb. Dôvodom bolo i navýšenie príspevkov na určité druhy sociálnych služieb zo strany štátu, a taktiež kvôli takmer 13 percentnej miere inflácie.

„Napriek skutočnosti, že sa ceny vo všetkých segmentoch upravovali, mesto Banská Bystrica doteraz nenavýšilo výšku úhrad za poskytovanie sociálnych služieb. V ostatných rokoch došlo k nárastu cien energií, služieb spojených s prevádzkovaním najmä zariadení sociálnych služieb a zvyšovaním ekonomicky oprávnených nákladov na ich prevádzku. Taktiež vzrástli mzdy a ceny potravín, všeobecného materiálu, pomôcok i osobných ochranných prostriedkov. Zvýšila sa tiež miera inflácie. Úpravou poplatkov reagujeme aj na rastúci dopyt po sociálnych službách a zvyšovanie nákladov pri ich poskytovaní. Nakoľko ide o citlivú tému, pristupovali sme k nej veľmi zodpovedne. Aj naďalej máme záujem poskytovať služby tak, ako si ich obyvatelia mesta žiadajú,“

povedal primátor Ján Nosko.

V zariadení pre seniorov sa napríklad mesačný poplatok za prijímateľa zvýši zo 441 na 483 eur. V zariadení opatrovateľskej služby sa upraví z 375 na 405 eur a v dennom stacionári zo 183 na 198 eur. Navýšia sa i poplatky za prepravnú službu, a tiež za požičiavanie pomôcok, ktoré sa pravidelným využívaním opotrebovávajú. Prijímatelia služby najčastejšie využívajú invalidné a toaletné vozíky, nemocničné lôžka, antidekubitné matrace či sedačky do vane, ktoré im samospráva poskytuje. Od februára 2024 dôjde k úprave ceny za sociálnu službu monitorovania a signalizácie potreby pomoci. Zo súčasných dvanásť eur za mesiac sa navýši o približne 70 percent. V príprave je nová forma poskytovania služby realizovaná prostredníctvom mobilného operátora. Jej súčasťou bude senzor pádu, GPS lokátor, ak si ho fyzická osoba bude priať zapnúť či núdzové tlačidlo na privolanie pomoci. Prijímateľ sociálnej služby bude pripojený na centrálny monitorovací pult 24 hodín denne, sedem dní v týždni. V prípade potreby mu systému umožní privolať si pomoc.

„Pri návrhu všeobecne záväzného nariadenia bola snaha zohľadniť nielen výdavky súvisiace s poskytovaním konkrétneho druhu sociálnej služby, ale aj reálne príjmy prijímateľov uvedených služieb. Napriek neľahkej finančnej situácii neustále napredujeme v poskytovaní sociálnych služieb. Novinkou je elektrický zdvihák slúžiaci na presun imobilných osôb či už z postele na invalidný vozík, alebo z invalidného vozíka do vane. Požičovňa pomôcok je rozšírená aj o elektrický skúter pre fyzické osoby, ktoré majú obmedzenú schopnosť pohybu. Súčasne ešte viac sprístupňujeme odľahčovaciu službu, cenovo aj formou jej poskytovania. Pri jej zabezpečení vychádzame v ústrety tým, ktorí využívajú prepravnú službu aj mimo mesta a ich zdravotný stav im neumožňuje cestovať bežnou dopravou,“

poznamenala Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici.

Pri poskytovaní určitých druhov sociálnych služieb sa výška úhrady od februára nemení. Ide o pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku a o služby za práčovňu. Dôvodom ponechania súčasných cien je najmä podpora rodín s deťmi a osôb s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom.

„V prípade nepredvídateľných životných situácií v rodine s maloletým dieťaťom do troch rokov veku či už ide o návštevu lekára, vybavovanie úradných záležitostí a podobne, je možné poskytnúť starostlivosť počas dňa na niekoľko hodín v Rozprávkových jasličkách. Rovnaká starostlivosť je zasa v dennom stacionári zabezpečovaná pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,“

dodala Ivana Kružliaková.

V rámci sociálnej služby Jedáleň sa zmení percentuálny podiel úhrady jej prijímateľa. Zo súčasných 65 percent sa zníži na 60 percent pri príjme do 400 eur za mesiac. Aj takouto formou má mesto záujem pomôcť nízkopríjmovej skupine obyvateľov, medzi ktorých patria ťažko zdravotne postihnutí a klienti s nepriaznivým zdravotným stavom spĺňajúci podmienku pre poskytovanie služby.

Miroslav Strelec, foto: Mesto Banská Bystrica

Pozri tiež

Na Technickej univerzite vo Zvolene nájdu študenti nový priestor pre sebarozvoj

Úplne prvý Welcome Hub Banskobystrického kraja včera slávnostne otvorili na Technickej univerzite vo Zvolene. Slúžiť …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *