STROMY AKO SYMBOL ODHODLANIA ROZVÍJAŤ MOLDAVSKÉ LESNÍCTVO

Národné lesnícke centrum a partnerské organizácie z Moldavska – Lesnícka štátna agentúra Moldavskej republiky a Asociácia žien v lesníctve Moldavskej republiky úspešne ukončili dvojročnú realizáciu projektu SAMRS/2022/MD/1/: „Transfer lesníckych poznatkov a zvyšovania povedomia o udržateľnom využívaní prírodných zdrojov“ podporeného z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky (SlovaAid).

Súčasný stav lesov v Moldavskej republike v kontexte globálneho otepľovania a klimatických zmien vyvoláva čoraz väčšiu potrebu pre inovácie technologických postupov lesníckych činností ako aj rozvoja environmentálneho  vzdelávania a povedomia obyvateľstva krajiny.

 

Cieľom projektovej spolupráce Národného lesníckeho centra a partnerov z Moldavska bolo odovzdanie poznatkov z oblasti zalesňovania, inventarizácie a monitoringu lesov a zvýšenie povedomia o udržateľnom využívaní lesov s využitím environmentálnej výchovy, vzdelávania, osvety formou aktivít lesnej pedagogiky. Miestom realizácie projektu bol Národný park Orhei a vzdelávacie inštitúcie z okresov Orhei, Straseni, Calarasi a Criuleni v Moldavsku.

V rámci aktivít projektu SAMRS/2022/MD/1/: „Transfer lesníckych poznatkov a zvyšovania povedomia o udržateľnom využívaní prírodných zdrojov bola vypracovaná „Analýzu stavu udržateľného využívania zdrojov a ochrany životného prostredia“ a „Metodický materiál a Pracovné listy pre aktivity lesnej pedagogiky“, zamerané na zvyšovania povedomia o udržateľnom využívaní prírodných zdrojov.

Moldavskí partneri navštívili Slovensko, kedy prostredníctvom odborných workshopov a exkurzií poznávali nové technológie v lesnom škôlkarstve,  inovácie v inventarizácii a monitoringu lesa. Delegácia sa zúčastnila na podujatí Lesnícke dni 2023 vo Zvolene, úspešnej lesníckej kampane zameranej na pozitívu prezentáciu lesníctva, určenej laickej verejnosti.

Cieľovou skupinou projektu pre transfer poznatkov o udržateľnom hospodárení a využívaní prírodných zdrojov boli  zamestnanci v oblasti lesného hospodárstva v Moldavskej republike a učitelia prírodovedných predmetov v Moldavsku, ďalej žiaci škôl, novinári a laická verejnosť. Pre uvedené cieľové skupiny boli v Moldavsku realizované 2 odborné semináre zamerané na predstavenie možností rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety prostredníctvom konceptu lesnej pedagogiky zo Slovenska.

 

Záverečnou spoločnou aktivitou bol pilotný ročník kampane Lesnícke dni v Moldavsku, v rámci ktorého bolo spoločne s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Moldavskej republike symbolicky vysadených 400 stromov v Národnom parku Orhei.

Zvyšovanie povedomia spoločnosti o význame lesov v každodennom živote a potrebe trvalo udržateľného obhospodarovania lesov zohrávajú zásadnú úlohu pri riešení niektorých z najväčších výziev, ktorým dnes európska spoločnosť čelí. V tejto súvislosti je veľmi vítané preberanie skúseností a dobrej praxe od krajín, so skúsenosťou s implementáciou európskych projektov.

Výstupy projektu SAMRS/2022/MD/1/nájdete: https://web.nlcsk.org/wp-content/uploads/2024/01/Pub_MOLD_SK_f_4.pdf

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR. 

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy: 

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).
Andrea Melcerová

Pozri tiež

Neznáme Pobaltie, jazyk a tradičné zvyky v Litve

Prví obyvatelia Litvy boli baltské kmene, ktoré začali v 10. storočí vytvárať organizovanú spoločnosť. Bolo to …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *