Usmernenie k zápisu detí do materských škôl

Zápis detí do materských škôl sa realizuje v zmysle ust. § 59, §59a, § 59b zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Do materskej školy sa dieťa prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy (osobne, poštou, prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom) spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Ak ide o dieťa so zdravotným znevýhodnením, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája. Zákonný zástupca dieťaťa si môže žiadosť vyzdvihnúť v klientskom centre mestského úradu alebo si ju stiahne z webovej stránky mesta Banská Bystrica https://www.banskabystrica.sk/zivot-vmeste/skolstvo/materske-skoly/.

Na žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Zápisy detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica na školský rok 2024/2025 sa uskutočnia v dňoch od 2. mája 2024 do 6. mája 2024 v čase od 9,00 h do 12,00 h a od 13,00 h do 16,30 h v jednotlivých materských školách.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy.
Termíny zápisov:

  • 2. 5. 2024: Centrum mesta

MŠ Lazovná 32, MŠ Horná 22, MŠ Cesta k nemocnici 37, MŠ Profesora Sáru 3, MŠ 9. mája 26, MŠ Na Starej tehelni 7, MŠ Trieda SNP 77, MŠ 29. augusta 14, MŠ Hronská 18, MŠ Jakubská cesta 77, MŠ Senická cesta 82

  • 3. 5. 2024: Radvaň, Fončorda, Podlavice

MŠ Radvanská 26, MŠ Radvanská 28, MŠ Kremnička 22, MŠ Jilemnického 8, MŠ Družby 3, MŠ Nová 2, MŠ Tulská 25, MŠ Šalgotarjánska 5, MŠ Na Lúčkach 2, MŠ Buková 22

  • 6. 5. 2024: Rudlová – Sásová

MŠ Odbojárov 9, MŠ Sásovská cesta 21, MŠ Magurská 14, MŠ Karpatská 3, MŠ Strážovská 3, MŠ Tatranská 63

Termín zápisu do materskej školy, ktorá je súčasťou Základnej školy Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica a materskej školy, ktorá je súčasťou Základnej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica je zverejnený na webovom sídle škôl.

Povinné predprimárne vzdelávanie

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2024 je predprimárne vzdelávanie povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, teda v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu, do ktorej ho riaditeľ tejto materskej školy prijme, ak je dostatok kapacít. Spádová materská škola sa určuje pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a následne pre deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie. Spádové materské školy sú určené VZN mesta Banská Bystrica č. 1/2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2021 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.

O povolení osobitného spôsobu plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (najčastejšie ide o vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky alebo v škole zriadenej iným štátom na území SR) rozhoduje riaditeľ materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa po jeho riadnom prijatí na predprimárne vzdelávanie do spádovej materskej školy alebo do inej materskej školy, ktorú pre svoje dieťa vybral zákonný zástupca.

Žiadosť musí obsahovať: meno, priezvisko a bydlisko dieťaťa, rodné číslo dieťaťa, adresu bydliska v zahraničí, názov a adresu školy, ktorú bude dieťa v zahraničí v rámci plnenia povinného predprimárneho vzdelávania navštevovať, ak je vopred známa, alebo názov a adresu školy zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, ktorú bude dieťa navštevovať.

Ak pôjde o vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky, zákonný zástupca dieťaťa do 30 dní po príchode dieťaťa do krajiny pobytu predloží riaditeľovi spádovej materskej školy alebo do inej materskej školy, ktorú pre svoje dieťa vybral zákonný zástupca, doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že dieťa navštevuje príslušnú školu.

Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, a tiež neospravedlnené vynechávanie predprimárneho vzdelávania sa podľa § 5 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z., považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré môže vyústiť do uplatnenia inštitútu „osobitného príjemcu rodinných prídavkov“ podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Podľa § 37 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. sa zákonný zástupca dieťaťa dopustí priestupku ak zanedbáva starostlivosť o povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci.

Za priestupok sa uloží pokuta od 30 eur do 331,50 eur, a to aj opakovane.

Čo ak dieťa nedosiahne školskú spôsobilosť

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Podkladom pre rozhodnutie riaditeľa materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je predloženie:  písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu (podpísaného obidvomi zákonnými zástupcami, ak nejde o zástupcu zariadenia).

Deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie podľa § 59b ods. 2 školského zákona, ak ide o dieťa, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie (dieťa ktoré dovŕši 4 roky veku do 31. augusta 2024), zákonný zástupca podáva žiadosť o prijatie dieťaťa
do spádovej materskej školy podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa, ak nepodá žiadosť o prijatie dieťaťa do cirkevnej materskej školy alebo súkromnej materskej školy.

Ak spádová materská škola nebude mať kapacitné možnosti na prijatie dieťaťa, riaditeľ spádovej materskej školy vydá rozhodnutie o neprijatí a oznámi neprijatie takéhoto dieťaťa zriaďovateľovi materskej školy.

Následne zriaďovateľ vykoná všetky potrebné úkony, aby dieťa na predprimárne vzdelávanie prijal riaditeľ akejkoľvek materskej školy, ktorej je zriaďovateľom.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole sa považuje za žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec alebo mesto.

 Zdenka Marhefková, foto : Mesto BB

Pozri tiež

Súťaž o virtuálne okuliare

Výstava Od telegrafu k internetu sa snaží ukázať obrovský šok v komunikačnej technológii ľudstva. Zatiaľ čo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *