Úspešná spolupráca so srbskými partnermi pokračuje

Národné lesnícke centrum (NLC) ďalej pokračuje v úspešnej spolupráci so srbskými partnermi v oblasti lesného hospodárstva a poľovníctva.  

Národné lesnícke centrum prostredníctvom Centra transferu poznatkov a lesnej pedagogiky zabezpečuje v spolupráci s rakúskymi partnermi finalizáciu Twinnig projektu zameraného na budovanie kapacít v oblasti lesného hospodárstva Srbskej republiky. Cieľom projektu je zlepšiť administratívne kapacity lesníckeho sektora, analyzovať a navrhnúť systém podpory pre lesného hospodárstvo a harmonizovať národnú legislatívu v oblasti uvádzania dreva na trh s legislatívou EÚ.

Počas dvojročnej realizácie projektu sa vytvorili nadštandardné vzťahy so zástupcami lesníckych a poľovníckych organizácii v Srbsku, čoho výsledkom bola príprava projektového zámeru Podpora trvalo udržateľného lesného hospodárstva v Srbsku prostredníctvom využívania moderných nástrojov manažmentu poľovnej zveri. Projekt bol schválený a vďaka finančnej podpory zo Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu bude prebiehať od 11/2022 do 06/2024.

Hlavným cieľom projektu je podpora udržateľného lesného hospodárstva. Aktivity projektu sú priamo prepojené na oblasť zlepšenia manažmentu zveri, čo prispeje k celkovému zlepšeniu obhospodarovania lesov v Srbsku. Za srbskú stranu sú partnermi projektu Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva Srbskej republiky a Srbská poľovnícka asociácia. Celkový rozpočet projektu je takmer 97 tisíc €.

„Sme naozaj radi, že projektový zámer bol schválený a môžeme pokračovať v ďalšej spolupráci medzi Slovenskom a Srbskom v oblasti lesného hospodárstva. Realizácia projektu je prioritne zameraná na praktické otázky súvisiace s monitoringom výskytu zveri a tvorbou metodiky na zisťovanie poškodenia lesa zverou. Podstatnou časťou projektu bude návšteva srbských expertov na Slovensku a vzdelávacie aktivity pre srbských lesníkov a poľovných hospodárov. Medzi projektové aktivity patrí aj  vypracovanie analýzy poľovníctva v Srbsku, ktorá poskytne cenné informácie aj pre slovenského partnera o šírení nepôvodných druhov zveri z oblasti Balkánu do strednej Európy,“

uviedol Milan Sarvaš, koordinátor projektu za slovenskú stranu.

Projekt „Podpora trvalo udržateľného lesného hospodárstva v Srbsku prostredníctvom využívania moderných nástrojov manažmentu poľovnej zveri“, v trvaní od novembra 2022 do júna 2024, je realizovaný z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SR.

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky, Milan Sarvaš, foto : NLS

Pozri tiež

Veľkolepé oslavy salašníctva a ovčiarstva sa konali po roku opäť na Salaši Zbojská

Na Salaši Zbojská sme v rámci podujatia ,,Deň valaskej kultúry a sviatok ovčiarsky“ oslávili tradície …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *