V Banskej Bystrici by mali cyklotrasy prepojiť s mestskými časťami

Banská Bystrica sa už niekoľko rokov snaží o zlepšenie úrovne cyklistickej infraštruktúry. Na výstavbu čakajú štyri úseky cyklotrás. Rozdrobenosť pozemkov vo vlastníctve súkromných majiteľov však situáciu sťažuje. Pri príprave projektov sa samospráva stretáva s komplikovanými vlastníckymi vzťahmi, potrebným výkupom pozemkov, s rozmanitosťou a členitosťou terénu.    

Prvá cyklotrasa bola otvorená v auguste 2019. Vedie z centra mesta popri športovej hale, futbalovom štadióne, plážovom kúpalisku, cez ulicu THK až do Podlavíc. Samospráva má rozpracované aj ďalšie cyklistické trasy, ktorými chce prepojiť väčšinu mestských častí: Hušták – Radvaň – Kráľová, Hušták – Námestie Slobody – Sídlisko – Senica, Námestie Slobody – Sásová a Námestie Ľ. Štúra – Fončorda. Mesto má dlhodobý záujem skvalitňovať podmienky pre cyklistov. „Výstavba cyklistických trás predstavuje dlhodobý proces, a to hlavne v meste, kde takáto infraštruktúra nebola v minulosti vôbec riešená. Pod zdĺhavé budovanie sa podpisuje hlavne majetkovoprávne vysporiadanie a výkup pozemkov, príprava projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konania, ale aj verejné obstarávanie či samotná realizácia. Napriek tomu robíme všetko preto, aby v Banskej Bystrici postupne pribúdali ďalšie trasy pre cyklistov,“ konštatuje primátor Ján Nosko.

Pozemky pod cyklotrasy Hušták – Radvaň – Kráľová a Hušták – Nám. Slobody – Sídlisko –  Senica vlastní spolu až 69 majiteľov. Podkladom pre ich usporiadanie bolo päť geometrických plánov, ktoré zameriavajú vytýčený smer cyklistických trás cez štyri katastrálne územia, a to Radvaň, Banskú Bystricu, Senicu a Kynceľovú. „Samotný proces usporiadania pozemkov skomplikovalo zrušenie právoplatných územných rozhodnutí na uvedené stavby na jeseň v roku 2019 a potreba vybavenia nových, ktoré nadobudli právoplatnosť koncom roka 2020. V niektorých prípadoch došlo k zmenám v projektovej dokumentácii, ako aj trasovania cyklotrás, čo vyvolalo potrebu vyhotovenia nových geometrických plánov a znaleckých posudkov. Z toho dôvodu sa proces výstavby cyklistických trás predĺžil,“ poznamenal Lukáš Jelínek, vedúci Oddelenia evidencie a správy majetku mesta v Banskej Bystrici.

Výstavba cyklistickej trasy Hušták – Radvaň – Kráľová bola rozčlenená na tri vetvy. V súčasnosti sú majetkovoprávne usporiadané pozemky pre časť zahŕňajúcu cyklomost ponad rýchlostnú cestu R1 (vetva B; celková dĺžka 417 m). Vydané už je aj právoplatné stavebné povolenie a uskutočnilo sa i verejné obstarávanie na zhotoviteľa. „Budúci cyklomost sa bude začínať pri čerpacej stanici Tesco, smerovať bude ponad R1-ku až po predajňu automobilov Hyundai na Zvolenskej ceste. Ide o technicky najnáročnejší prvok pripravovaných cyklotrás. Plánovaný cyklomost spojí Radvaň a Kráľovú s Iliašom, kde sa trasa napojí na rodinnú cyklocestičku. Cieľom samosprávy je bezpečne  previesť peších a cyklistov z jednej strany rýchlostnej cesty na druhú tak, aby sa vytvorila logická spojnica daných mestských častí,“ objasňuje Jakub Gajdošík, 1. viceprimátor. Cyklisti i peší budú môcť pokračovať chodníkom smerujúcim popri múre protipovodňovej ochrany mesta až do Iliaša. V ďalšej časti plánovanej cyklotrasy Hušták – Radvaň – Kráľová (vetva A; 2,5 km), sú pozemky vysporiadané na 66 percent. Jej trasa vedie od Huštáku popred Europa SC, okresný úrad, supermarket Kaufland, cykloprechodom na Radvanskú ulicu, celou Radvaňou až k Tescu. Vetva C (493 m) vedie poza Tesco, obchodné domy NAY a OBI, k bývalému areálu ZVT, kde sa napojí na mestskú časť Kráľová. Na obidva úseky, vetvu A aj C, je vydané územné rozhodnutie a rovnako je spracovaná i projektová dokumentácia pre stavebné povolenie.

Pre prípravu cyklotrasy Hušták – Nám. Slobody – Sídlisko – Senica (4,8 km) sú pozemky vysporiadané na 78 percent. „Aktuálne sa pripravuje projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Jej trasa povedie z Huštáku do Parku pod Pamätníkom SNP, cez Námestie Slobody, kde bude vybudovaná odbočka na autobusovú stanicu, nasleduje Trieda SNP, kde pribudne odbočka na železničnú stanicu, a potom bude pokračovať cez Sídlisko na Jegorovovu ulicu, kde sa napojí na Partizánsku cestu. Nový chodník pre peších a cyklistov bude viesť až k areálu SAD, a následne do mestskej časti Senica,“ dopĺňa Vladimír Brieda, vedúci Oddelenia implementácie projektov MsÚ v Banskej Bystrici. Takto plánuje samospráva riešiť aj bezpečný pohyb chodcov, ktorí v súčasnosti nemajú prístup do mestskej časti Senica.

Aj na cyklistické trasy Námestie Slobody – Sásová (3,9 km) a Námestie Ľ. Štúra – Tulská (3,78 km) sú už vydané územné rozhodnutia. Mesto momentálne rieši výber projektanta, ktorý spracuje projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, ako aj pre realizáciu stavieb. Aktuálne sa pracuje i na prepojení Severnej ulice so Strieborným námestím, kde sa buduje chodník pre peších a cyklistov, ktorý má byť dokončený v júni 2022. V pláne je i spojenie Jakuba, Karlova a Nového Sveta cez cyklotrasu na Ovocnej ulici, ktorá by mala prepojiť uvedené lokality s mestskou časťou Uľanka. Zámerom je nielen prepojiť jednotlivé časti mesta, ale súčasne zaistiť bezpečnosť cyklistov na existujúcich komunikáciách. V rámci budovania cyklotrás sú pripravené aj opatrenia, ktoré súvisia s realizáciou bezbariérových priechodov pre cyklistov, ochranných piktogramov a  dopravného značenia.

Mesto BB, Miroslav Strelec

Pozri tiež

SAD Zvolen na súde žiada platbu za neodjazdené kilometre, poslanci ho vyzvali, aby žalobu stiahol

Krajské zastupiteľstvo dnes prijalo uznesenie, ktorým vyzýva dopravcu SAD Zvolen, aby stiahol svoju žalobu o uhradenie …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *