Začal proces zmeny územného členenia mesta Banská Bystrica

V utorok 28. apríla 2015 po prvýkrát zasadla Dočasná komisia mestského zastupiteľstva pre zmenu územného členenia mesta Banská Bystrica.

Jej úlohou bude preskúmať súčasný stav územného členenia mesta a v súlade s legislatívou pripraviť taký návrh zmien, aby spĺňal súčasné požiadavky. Hlavným dôvodom týchto krokov bola nie veľmi podarená zmena volebných obvodov, ktorá sa udiala tesne pred minuloročnými komunálnymi voľbami. Jej príčinou bol práve nesúlad stavu so zákonom. Narýchlo sa vtedy schválila zmena volebných obvodov zo siedmich na štyri. Na tento problém už vtedy upozorňoval urbanista Peter Rusnák.

Nespokojnosť s týmto riešením vyjadrili nielen obyvatelia ale aj poslanci. Touto zmenou totiž vznikla veľká nerovnováha medzi jednotlivými volebnými obvodmi, kedy vznikol jeden „megaobvod“ Radvaň, Fončorda, Iliaš, Kráľová, Kremnička, Rakytovce a Pršianska terasa s viac ako 20 000 voličmi a oproti nemu volebný obvod č. 2 Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín a Uľanka, v ktorom je niekoľkonásobne menej voličov. Ďalším problémom súčasného riešenia je, že Fončorda (druhé najväčšie sídlisko v meste) nie je samostatnou mestskou časťou, ale je súčasťou mestskej časti Radvaň.

Predsedom komisie bol zvolený poslanec Daniel Karas a podpredsedníčkou Ľubica Laššáková, ktorá je zároveň prednostkou Okresného úradu v Banskej Bystrici. Celá zmena územného členenia bude potrebné riešiť v súčinnosti s Okresným úradom. Poslanci sa však nevenovali len vytvoreniu novej mestskej časti Fončorda, ale aj ďalším nedostatkom v súčasnom stave. Poslanec Igor Kašper presadzuje vznik ďalšej mestskej časti Pršianska terasa a zároveň zlúčenie historickej časti Kráľová do jednej mestskej časti a zároveň do jedného volebného obvodu. Tá je v súčasnosti rozdelená Sládkovičovou ulicou do mestskej časti Kráľová (s počtom obyvateľov necelých 30) a do mestskej časti Radvaň. Poslanec Milan Smädo tiež upozornil na nespokojnosť obyvateľov niektorých okrajových častí s rozdelením volebných obvodov.

Celý proces prípravy návrhu zmeny územného členenia až po jeho realizáciu odhaduje predseda komisie Daniel Karas na približne 12 – 18 mesiacov. Záleží samozrejme na tom, ako sa podarí dosiahnuť pri jednotlivých návrhoch konsenzus a politickú dohodu. Na konci tohto procesu by mal byť návrh na zmenu volebných obvodov pre komunálne voľby v roku 2018. Už teraz je vidieť, že nepôjde len o vytvorenie mestskej časti Fončorda, ale aj o ďalšie menšie či väčšie úpravy. Pozitívne je, že sa táto téma otvorila hneď po voľbách a je teda dosť času pripraviť kvalitný a zodpovedný návrh, ktorý by mal byť určujúci na mnoho ďalších rokov.

Pozri tiež

Za odstraňovanie nepôvodných rastlinných druhov zodpovedá vlastník pozemku

Invázne rastliny majú schopnosť rýchlo sa šíriť koreňmi, odlomkami a semenami. Ich najväčším negatívom je, …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *