V Handlovej sa konalo 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta

Na ustanovujúcom zastupiteľstve zvolení zástupcovia mesta zložili sľub, schválili členov mestskej rady, predsedov stálych komisií pri mestskom zastupiteľstve, sobášiacich a plat primátorke.

Ustanovujúce a 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová vo volebnom období 2018-2022 sa konalo v pondelok 10.12.2018. Rokovanie otvoril primátor mesta Rudolf Podoba a po prečítaní výsledkov volieb z 10.11.2018 predsedom mestskej volebnej komisie Jozefom Tonhauserom a odznení hymny Slovenskej republiky zvolení zástupcovia mesta zložili zákonom stanovený sľub. Mestské insígnie prevzala primátorka mesta Silvia Grúberová a devätnásť poslancov, z ktorých je sedem novozvolených a dvanásť opakovane zvolených.

Primátor mesta Rudolf Podoba (SMR-SD) poďakoval prítomným za dvanásťročnú spoluprácu, počas ktorej stál na čele mesta a odovzdal po zložení sľubu novej primátorky insígnie. Rokovanie prevzala primátorka Silvia Grúberová (NEKA). Zloženie zákonom predpísaného sľubu pre poslanecký zbor čítala primátorka mesta, všetci novozvolení zástupcovia mesta svojim podpisom potvrdili prevzatie osvedčenia o zvolení a stali sa dňom 10.12.2018 oficiálnymi zástupcami samosprávy mesta Handlová.

Silvia Grúberová, primátorka mesta Handlová:

Pred mesiacom si Handlová vo voľbách vybrala zmenu a ja obyvateľom mesta úprimne ďakujem za mandát, ktorý mi zverili. Zmenu si však žiada aj spoločnosť, v ktorej na Slovensku žijeme. Strach a demagógia sú pojmy, ktoré už nechceme v dnešnej dobe pociťovať. A to na žiadnej pôde. Občania si zaslúžia krajinu, ktorá napreduje k lepšiemu a to v každej oblasti života. Krajinu bez korupčných škandálov, bez zastrašovania, bez arogancie moci, bez presadzovania osobných záujmov istých skupín. Aj Handlová si zaslúži viac transparentnosti, viac otvorenosti a férovosti, a viac ľudskosti. Uvedomujem si, vážené odchádzajúce vedenie a odchádzajúci poslanecký zbor, že nie všetky Vaše rozhodnutia sa rodili ľahko a že nie všetky dopady či výsledky boli také, aké ste očakávali. Z tohto miesta Vám ďakujem za tie z rozhodnutí, ktoré priniesli Handlovej pozitívny efekt“,

uviedla okrem iného vo svojom príhovore.

 Poslanci zobrali na vedomie poverenie primátorky na výkon funkcie zástupcu primátorky mesta novozvoleného poslanca MsZ Radoslava Iždinského, ktorý bude pracovať na plný úväzok.

Po schválení Volebného poriadku pre voľby orgánov samosprávy mesta Handlová na roky 2018 – 2022 nasledovala tajná voľba členov mestskej rady, kde bolo rešpektované pomerové zastúpenie politických strán v zmysle zákona o obecnom zriadení. Predsedníčka volebnej komisie Alžbeta Orthová overila, že spolu bolo odovzdaných 19 platných hlasovacích lístkov. V Handlovej bude mestská rada pracovať v šesťčlennom zložení: Ivana Hromádková (SDKÚ-DS) spolu 13 hlasov, Radoslav Iždinský (NEKA), ktorému členstvo vyplýva zo zákona o obecnom zriadení, Lucia Jonásová (NEKA) 12 hlasov, Iveta Jurkovičová (NEKA) 13 hlasov, Blažej Litva (SMER-SD)  19 hlasov a Jozef Stopka (SMER-SD) 19 hlasov.

Volebná komisia predložila návrh na zriadenie stálych komisií Mestského zastupiteľstva mesta Handlová na roky 2018 – 2022 a tajnú voľbu ich predsedov. Predseda volebnej komisie Jozef Juríček konštatoval, že z odovzdaných 17 lístkov boli všetky platné. V Handlovej bude pracovať sedem stálych komisií, ktoré povedú ich predsedovia nasledovne: Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov, predseda Ján Spevár M.A., (SDKÚ-DS)  13 hlasov, Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, predseda Arpád Koszta  (Strana zelených) 13 hlasov, Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku, predsedníčka Alžebeta Orthová (MOST-HÍD) 12 hlasov, Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou, predsedníčka Danica Baranovičová  (NEKA) 12 hlasov, Komisia športu, predseda Martin Uríček (NEKA) 15 hlasov, Komisia kultúry a cestovného ruchu, predseda Tomáš Arvay (NEAKA) 14 hlasov a Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta, predseda Jaroslav Daubner  (SDKÚ-DS) 13 hlasov. V poslednej menovanej komisii, ktorá jediná je zriadená zákonom, poslanecký zbor zvolil za jej členov Linu Gregor (NEKA), Dušana Klas (SNS), Arpáda Kosztu (Strana zelených), Alžbetu Orthovú (MOST-HÍD) a Eduarda Straka (SMER-SD), za zapisovateľku bola zvolená Jana Grenčíková. Zloženie tejto komisie rešpektuje výsledky volieb a zastúpenie politických strán.

Návrh na výkon funkcie sobášiacich a výkon obradov sa uskutočnilo verejným hlasovaním. Obrady v meste Handlová bude vykonávať primátorka mesta a z poverenia mestského zastupiteľstva poslanci Ivana Hromádková, Lucia Jonásová, Jozef Juríček, Marcela Šimonová.

Návrh na schválenie platu primátorke mesta a zástupcovi primátorky mesta predložil hlavný ekonóm mesta Peter Mendel. Návrh počítal s 10 % navýšením jej platu, o ktorého výške rozhoduje poslanecký zbor. Podľa názoru Martina Uríčeka by navýšenie platu malo byť predmetom rokovania v roku 2019, s čím súhlasilo 10 poslancov. Primátorka bude mať na nastávajúce obdobie minimálny plat stanovený zákonom o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest vo výške 2  681,00 Eur. Plat je súčinom priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona, ktorý určuje  platové skupiny podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta na základe štatistického zisťovania, ktorý je v Handlovej 2,81. Zástupca primátorky bude odmeňovaný vo výške 50% platu primátorky, t.j. poslanci mu schválili mesačný plat na volebné obdobie 2018-2022 vo výške 1341 Eur.

Termín nastávajúceho zasadnutia bude oznámený v pozvánkach, nakoľko plán zasadnutí  bude predmetom rokovania po sviatkoch.

TS: Jana Paulínyová, ilustračné foto: archív mesta Handlová

Pozri tiež

Uplynulo desať rokov, spomeňte si s nami …

10. august je zapísaný v slovenskom kalendári ako pamätný deň – Deň obetí banských nešťastí …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *