V handlovských základných školách si prevzala vysvedčenie viac ako tisícka žiakov

V handlovských základných školách si prevzala vysvedčenie viac ako tisícka žiakov, stovky prospeli s vyznamenaním. Cez prázdniny sa bude robiť údržba škôl.

Handlovská samospráva je zriaďovateľom troch základných škôl (ZŠ) a základnej umeleckej školy (ZUŠ). V posledný deň školského roka 2017/2018 si prevzalo vysvedčenie spolu 1131 žiakov základných škôl, z čoho prospelo s vyznamenaním 431 žiakov a pochvaly od riaditeliek škôl resp. triednych učiteľov za reprezentáciu školy, mimoškolské aktivity a samozrejme aj za výborný prospech si prevzalo 395 žiakov. Základná umelecká škola v Handlovej odovzdala spolu vysvedčenia vo všetkých štyroch umeleckých odboroch (hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom) 298 žiakom, z ktorých 267 prospelo s vyznamenaním. Do nového školského roka 2018/2019, ktorý začne 3. septembra 2018, nastúpi podľa výsledkov zápisu do handlovských základných škôl spolu 143 prvákov, v ZUŠ bude počet žiakov známy po ukončení prijímacích skúšok, teda po 10.septembri 2018.

Vysvedčenie si prevzalo v Základnej škole Ul. Školská 353 žiakov, ďalší 6 žiaci študujú v zahraničí. Spolu bolo udelených 74 pochvál od triedneho učiteľa a 42 pochvál od riaditeľky školy za vynikajúci prospech, vzorné správanie, reprezentáciu školy vo vedomostných a športových súťažiach a vzornú dochádzku do školy. V 2. – 9. ročníku prospelo s vyznamenaním 125 žiakov, celkovo prospelo 314 žiakov (1. – 9.roč.), neprospelo 38 žiakov, z toho 27 žiakov bude mať opravnú skúšku min. z jedného predmetu. Do prvého ročníka v šk. roku 2018/2019 by malo nastúpiť 46 žiakov. Počas prázdnin sa v škole organizuje v spolupráci s Centrom voľného času pre žiakov z celej Handlovej letný tábor (9.7. – 13.7.) so zameraním na spoznávanie regiónu a návštevou zaujímavých miest. V letných mesiacoch školu čaká základná údržba školy, bude sa maľovať opravovať, dôkladne bude škola vyčistená vrátane čistenie učební, pripraví sa učebňa pre žiakov 5. ročníka vybúraním priečky medzi učebňou a kabinetom, kde boli provizórne dielne.

V Základnej škole Ul. Morovnianska cesta si spolu prevzalo vysvedčenie 301 žiakov, z toho riaditeľka udelila 30 pochvál a triedni učitelia 63. V školskom roku 2017/2018 prospelo 81 žiakov s vyznamenaním. Ešte v auguste bude robiť skúšky 18 žiakov a škola sa teší na 53 nových prvákov v šk. roku 2018/2019. Škola poskytne deťom letný tábor a areál už tradične bude miestom konania kynologických pretekov. Počas prázdnin prebieha rekonštrukcia školskej kuchyne, kde sa odstráni kotol a budú sa odstraňovať plynové a elektrické rozvody. Bežná údržba a veľké upratovanie neminie ani túto školu. Triedy sa budú maľovať, opravia sa tabule a podlahové krytiny, bude vykonaná údržba sociálnych zriadení, zrenovujú sa spoločné priestory. Všetci žiaci sa môžu tešiť na nové šatníkové skrinky. Na tejto škole sa v rámci projektu Zvýšenie hrubej zaškolenosti materských škôl (IROP) bude realizovať rekonštrukcia priestorov v objekte ZŠ Morovnianska cesta, vybudovanie nového elokovaného pracoviska MŠ a vybudovanie detského ihriska. Začiatok prác závisí od ukončenia kontroly verejného obstarávania.

V Základnej škole Ul. Mierové námestie si vysvedčenie prevzalo 477 žiakov, 22 žiakov si neprevzalo vysvedčenie, nakoľko si plnia povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky. S vyznamenaním prospelo 225 žiakov a do prvého ročníka by malo prísť v septembri 43 žiakov. Na škole bolo udelených 186 pochvál. Koniec roka škola uzavrela rozlúčkou v telocvični školy so 41 deviatakmi, ktorí v slávnostnom oblečení vstúpili v sprievode malých prváčikov, aby si prevzali vysvedčenie. Počas júla Školský basketbalový klub Handlová v telocvični tejto školy organizuje letný Summer cump – basketbalové prázdniny pre mladých ľudí vo veku od 7-17 rokov od 9.júla do 20.júla 2018 v dvoch turnusoch. Počas prázdnin neutíchne pracovný ruch na škole, bude sa opravovať palubovka v telocvični, vymieňať gumolit v triedach, renovovať chlapčenské sociálne zariadenie, maľovať triedy a priestory v jedálni.

TS Mesto Handlová, Jana Paulínyová, foto : ZŠ Mierové námestie

Pozri tiež

Uplynulo desať rokov, spomeňte si s nami …

10. august je zapísaný v slovenskom kalendári ako pamätný deň – Deň obetí banských nešťastí …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *