Verejný odpočet plnenia úloh Štátnej vedeckej knižnice za rok 2019

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je príspevkovou organizáciou v priamom riadení Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Plní úlohy celoslovenského a regionálneho charakteru ako kultúrna, informačná, zberateľská, vedecká a  vzdelávacia inštitúcia v knižnično-informačnej, bibliografickej, vedeckovýskumnej, kultúrno-vzdelávacej, literárno-múzejnej, hudobno-múzejnej a vydavateľskej oblasti.

V roku 2019 sa knižnica svojou činnosťou prioritne zameriavala na plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu č. MK-5492/2018-421/15219, ktorý knižnica uzatvorila s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. V súlade s kontraktom realizovala knižničnú činnosť, múzejnú činnosť, archívnu činnosť a vedeckovýskumnú činnosť. Rozvíjala zahraničnú spoluprácu a medzinárodné kontakty. Zabezpečovala sprístupňovanie kultúry a podporu návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov. Organizačnou súčasťou ŠVK je Literárne a hudobné múzeum, ktoré si v roku 2019 pripomenulo 50. výročie vzniku. Vo svojej činnosti sa múzeum v roku 2019 zameriavalo na dokumentáciu literárneho a hudobného života na Slovensku a  bábkarských tradícií v banskobystrickom regióne, dokumentovalo výrobu a uplatňovanie ľudových hudobných nástrojov na území Slovenska.

K 31.12 2019 knižnicu navštívilo 136 541 návštevníkov, z nich 72 918 využilo knižnično-informačné služby a realizovalo 63 445 transakcií prostredníctvom on-line katalógu. Pravidelne využívalo knižnično-informačné služby knižnice 7052 aktívnych čitateľov, ktorí si vypožičali 192 813 dokumentov, z toho 143 377 absenčne a 49 436 prezenčne. Knihovníci-konzultanti spracovali pre používateľov 4 546 rešerší z bibliografických a plnotextových databáz. Používatelia mali k dispozícii knižničný fond v rozsahu 1.742 755 knižničných dokumentov a 1 295 titulov periodík vychádzajúcich v roku 2019, z toho 199 zahraničných. Ročný prírastok dokumentov bol 10 974 knižničných jednotiek, z toho 7 330 kníh. Prírastok knižničného fondu nadobudnutý kúpou predstavoval 2 257 knižničných jednotiek. Prostredníctvom medziknižničnej a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby knižnica zrealizovala pre svojich používateľov 1658 výpožičiek.

S cieľom rozširovať, modernizovať a inovovať služby knižnice bol používateľom služieb k dispozícii prístup do plnotextovej databázy elektronických kníh (68 148 titulov), digitálnej databázy slovenských technických noriem STN-online, databázy EZB Elektronische Zeitschriftenbibliothek a hudobnej databázy RILM. Formou národnej licencie bol pre nich zabezpečený prístup do databáz Naviga a článkovej databázy GALE. Na základe dohody o spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva bol používateľom služieb k dispozícii prístup do patentovej databázy ESPACE. Jazykové centrá poskytovali prístup do databáz Shanghai Library a eLibraryUSA. Pre záujemcov o informácie a dejiny regiónu bola sprístupňovaná vlastná bibliografická databáza Pamäť mesta Banská Bystrica.

Od roku 2013 knižnica prevádzkuje digitalizačné pracovisko a od tohto obdobia realizuje projekt digitalizácie vlastných edičných titulov a starých a vzácnych tlačí do roku 1900. V roku 2019 pokračovala digitalizácia knižničných dokumentov fondu starých a vzácnych tlačí. Zdigitalizovaných bolo 210 dokumentov, väčšina z obdobia 18. a 19. storočia. Išlo hlavne o slovaciká a dokumenty obsahovo súvisiace s územím Slovenska (Uhorska). V oblasti digitalizácie zvukových dokumentov bolo digitalizovaných 150 CD a 2064 skladieb.

V oblasti múzejnej činnosti bolo kúpou nadobudnutých 154 zbierkových predmetov. Celkovo sa zbierkový fond LHM v roku 2019 rozrástol o 596 jednotiek. Zbierkové predmety boli získavané kúpou – 154, darom – 112 a vlastnou činnosťou pracovníkov – 330 v súlade so zameraním múzea na dokumentáciu literárneho a hudobného života regiónu.

Štátna vedecká knižnica a jej organizačný útvar Literárne a hudobné múzeum pripravili v roku 2019 pre návštevníkov 1 082 podujatí. Medzi najvýznamnejšie aktivity patrilo sprístupnenie zmodernizovaných priestorov oddelenia absenčných služieb so samoobslužným zariadením pre používateľov. Realizovala sa obnova letnej čitárne na Nádvorí Márie Terézie inštaláciou osvetlenia, ozvučenia a pódia pre open-air aktivity. Otvorené bolo v poradí už šieste jazykové centrum venované španielskemu jazyku a kultúre španielsky hovoriacich krajín Centrum hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho v spolupráci s Veľvyslanectvom Španielska v Bratislave. Vo verejnosti zarezonovali cyklické podujatia ako   Európsky deň jazykov 2019; Slovo, čo um i srdce tvoje posilní – súťaž v rétorike; festival Literárna Banská Bystrica, Galéria talentov, Vansovej Lomnička, Kováčova Bystrica, Noc múzeí a galérií, Sviatok hudby, cyklus Literárne a hudobné večery. ŠVK BB sa zapojila do podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré vzniklo z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. V spolupráci s partnerskými organizáciami na Slovensku a v Srbsku vytvorila nový formát podujatia POETICA SLAVICA spájanie kultúr slovanských národov, slovensko-srbské dotyky, ktorým chce v budúcnosti podporovať medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s krajanmi v zahraničí.

Pri príležitosti 20. výročia cyklu Osobnosti sa uskutočnilo slávnostné spoločenské stretnutie, v rámci ktorého boli uvedené do života dve publikácie –„ Čím by bola Banská Bystrica a región bez nich? 2. diel a Milan Rastislav Štefánik (1880 – 1919) – výberová personálna bibliografia“. Zostavením a vydaním druhého rozšíreného a prepracovaného vydania personálnej bibliografie Milana Rastislava Štefánika a spomienkovým stretnutím si knižnica pripomenula 100. výročie od jeho tragickej smrti. Pri príležitosti 25. výročia vzniku občianskeho združenia Vedecká hračka ŠVK BB zorganizovala odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou „Vedecká hračka v edukácii“. Medzi  odbornou knihovníckou verejnosťou zarezonoval XVIII. ročník odborného seminára pre knihovníkov a informačných špecialistov TLib, ktorý bol venovaný téme vzdelávania v oblasti smart technológií – ich implementácii a využitiu v knižniciach. Celkovo knižnica získala od návštevníkov 2 508 kultúrnych poukazov, z toho 2 445 v Literárnom a hudobnom múzeu.

Prostredníctvom špecializovaných študovní a ďalších pracovísk určených na realizáciu kultúrno-spoločenských aktivít knižnica poskytovala verejnosti služby moderného, multifunkčného knižnično-informačného centra určené na vzdelávanie i relax. Špecializované služby mohli používatelia využívať v šiestich jazykových centrách, budovaných v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, a to v Nemeckej študovni, v Centre slovanských štúdií, v InfoUSA, vo Window of Shanghai , v Britskom centre a v Centre hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho.

Medzi najvýznamnejšie zahraničné prezentačné aktivity v roku 2019 patrila výstava Ľudové hudobné nástroje na Slovensku prezentovaná v bulharskom Plovdive – Európskom hlavnom meste kultúry 2019 a prezentácia na Pekinskom medzinárodnom knižnom veľtrhu BIBF 2019 stánkom za Slovenskú republiku. Pre milovníkov výtvarného umenia prezentovala knižnica v Galérii v podkroví 8 výstav, ktoré navštívilo 1866 návštevníkov. Medzi najnavštevovanejšie výstavy patrili: Čarovný svet bábok a bábkového divadla a výstava olejomalieb Miroslav Bárdi, Miroslav Bartoš: V krajine. Putovných výstav bolo 6 z toho 4 boli prezentované v zahraničí. ŠVK BB sa zapojila do projektu prípravy 9. kolokvia knižnično –informačných expertov krajín V4+ a bola spoluriešiteľkou projektu Inovatívne sprístupnenie písomného dedičstva Slovenska prostredníctvom systému automatickej transkripcie historických rukopisov. Zapojila sa aj do programu ERASMUS a do medzinárodného ekologického programu udržateľného rozvoja Biblio – green, v ktorom získala 2. miesto. V roku 2019 bol Penovov dom, ktorý získala knižnica odkúpením od pôvodných majiteľov rodiny Penovovcov v roku 1985, vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

V roku 2019 knižnica využívala sociálnu sieť Facebook s cieľom podporiť intenzívnejšiu komunikáciu so svojimi používateľmi. Návštevnosť webovej stránky dosiahla takmer 115 000 návštev a 493 000 zobrazení.

TS: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Adriana Barth, foto: ek

Pozri tiež

Pacienti s SMA: pandémiou to pre nás nekončí

Pacienti so spinálnou muskulárnou atrofiou (SMA) strávili pandémiu COVID-19 v strachu o prežitie. Korona vírus je pre …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *