Vyjadrenie VŠC DUKLA Banská Bystrica k Vyhláseniu SZB

VŠC DUKLA je zamestnávateľom členiek štátnej športovej reprezentácie SR Paulíny a Ivony Fialkovej. Tieto reprezentantky boli zaradené do nášho strediska na návrh SZB zo dňa 6.4.2018. na návrh zväzu sme uzatvorili so športovkyňami zmluvu podľa zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.  Súčasne bol schválený harmonogram športovej prípravy, ktorý obsahuje zoznam všetkých sústredení spolu s finančným rozpočtom krytia nákladov na prípravu.  Podľa harmonogramu športovej prípravy začali  reprezentantky svoju prípravu na novú sezónu 2018/2019 sústredením v mesiaci máj 2018. VŠC Dukla sa na nákladoch na športovú prípravu sestier Fialkových podieľa vo výške 61%, 32% prípravy je krytých z prostriedkov Ministerstva školstva účelovo určených na prípravu vybraných športovcov a zostávajúcu časť športovej prípravy  hradí zväz.

Podľa § 29 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe  sa športovou reprezentáciou rozumie účasť športového reprezentanta na významnej súťaži vrátane prípravy na túto súťaž podľa plánu prípravy schváleného národným športovým zväzom. Z toho vyplýva, že športovci, ktorých navrhol zväz  do strediska  majú už postavenie REPREZENTANTA s ktorým statusom sú spojené práva aj povinnosti vyplývajúce z §29 zákona o športe.

Je našou povinnosťou pri prijímaní športovcov postupovať profesionálne a zohľadniť všetky skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť zmarenie verejného záujmu v tomto prípade reprezentovať SR na významných športových podujatiach. My predpokladáme, že národné športové zväzy si organizujú svoju činnosť tak aby nedochádzalo situáciám, ktoré by mohli ohroziť účasť štátnej reprezentácie  na významnom športovom podujatí. Táto požiadavka je úzko spätá aj s povinnosťou efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami z verejných zdrojov vynaloženými na ich športovú prípravu.

V tomto smere musíme s poľutovaním konštatovať, že chyba nastala v oneskorenej príprave dokumentu Zmluvy o štátnej športovej reprezentácii, ktorú SZB  vo finálnej podobe schválil až na svojom zasadnutí dňa 14.9.2018. V tomto čase už reprezentantky absolvovali viac ako polovicu športovej prípravy. Považujeme za neseriózne zo strany zväzu podávať návrh na zaradenie športovcov do strediska bez toho, že by nás upovedomili o možnosti vzniknutia takejto situácie.

Od športovcov vyžadujeme prísny režim, zvyšujeme im výkonnostné kritériá preto musíme aj my ako funkcionári pristupovať k našim povinnostiam profesionálnejšie.  Tieto dokumenty majú byť pripravené pred začiatkom sezóny a neriešiť ich až pred prvým kolom svetového pohára.

Problém Zmluvy o štátnej športovej reprezentácie, ktorú nepodpísali sestry Fialkové je predovšetkým v ustanoveniach upravujúcich ich osobnostné práva, ktoré by chcel zväz riešiť nad zákonný rozsah. SZB nešťastne zvolil formuláciu svojho uznesenia kde uložil povinnosť reprezentantkám podpísať túto zmluvu.

Právny poriadok SR  predpokladá uzavretie zmluvy na základe súhlasu obidvoch strán. Pokiaľ jedna strana nesúhlasí nemožno ju donútiť k uzavretiu akejkoľvek zmluvy.

Po oboznámení sa s týmto problémom sme iniciovali stretnutie s prezidentom SZB na ktorom sme odporučili zväzu  pre sezónu 2018/2019 akceptovať Štatút reprezentanta zverejnený na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR.

Tento štatút obsahuje  všetky podstatné povinnosti reprezentanta  vyplývajúce zo zákona o športe. Paulína aj Ivona uvedený Štatút podpísali ako svoj prejav vôle reprezentovať SR a plniť si povinnosti voči zväzu, ktoré im vyplývajú zo zákona o športe. V neposlednom rade išlo aj o ich snahu vyriešiť takto vzniknutú situáciu. Podpísanie Štatútu oznámili SZB, kde v prílohe priložili scan dokumentu. Rovnako, podľa vyjadrenia športovkýň,  v uvedenom Štatúte akceptovali povinnosť rešpektovať záväzky zväzu voči reklamným partnerom a to aj napriek tomu, že  finančné prostriedky od partnerov zväzu nie sú použité na ich športovú prípravu.

Paulína a Ivona Fialkové a členovia ich realizačného tímu tvoria štátnu športovú reprezentáciu. Pokiaľ by ich zväz neprihlásil na Svetový pohár, zmaril by tým verejný záujem a súčasne by neumožnil športovcovi účasť na športovej reprezentácii čím by stratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle §67 ods. 2 písm. c)  zákona o športe. To znamená, že by zväz nemohol dostať financie z Ministerstva školstva. V takomto prípade by aj VŠC muselo podniknúť právne kroky spôsobené znemožnením účasti člena štátnej reprezentácie na významnom podujatí.

Paulína a Ivona Fialkové zodpovedne pristupujú k svojej športovej príprave, ktorej podriadili celý svoj  doterajší život. Minulá sezóna bola pre nich  veľmi úspešná a v tomto trende by chceli pokračovať aj v tejto sezóne. Ako VŠC DUKLA sme sa snažili im zabezpečiť čo najvhodnejšie podmienky na prípravu. Neodmysliteľnou súčasťou prípravy športovca je aj jeho psychická pohoda. Preto by sme chceli všetkých požiadať  o rešpektovanie profesionálnej prípravy našich športovcov. Prvý štart štafety je naplánovaný na 2.12.2018  a individuálny štart žien 6.12.2018. To je naozaj už len krátky čas na dolaďovanie športovej formy tak ako to robí konkurencia, nie čas na riešenie takýchto záležitostí.

Veríme, že členovia prezídia SZB opätovne zvážia celú situáciu, ako aj  právne  a ekonomické následky svojho rozhodovania a v konečnom dôsledku  prehodnotia svoje stanovisko.

TS: VŠC Dukla BB, ilustračné foto: tasr

Pozri tiež

Biatlon a Horehronie patria k sebe

Osobne sa o tom 10. januára 2019 presvedčili aj poslanci krajského zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *