Zelený apríl – mesiac lesov a lesníkov

Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen pripravilo aktivity podporujúce povedomie o význame lesov pre človeka a spoločnosť v rámci tradície „Apríl – mesiac lesov“.

Apríl ako mesiac lesov si pripomíname každoročne už od roku 1952. Lesy na Slovensku zaberajú viac ako 41 % z celej rozlohy krajiny, čo predstavuje okolo 2 milióny hektárov plochy územia. Sú významným krajinotvorným prvkom a v súčasnom pandemickom období vyhľadávaným miestom, ktoré pozitívne ovplyvňuje mentálne aj fyzické zdravie človeka.

Mesiac apríl je venovaný lesom, aby upozornil na ich nenahraditeľný význam pre človeka i spoločnosť. Lesy poskytujú čistý vzduch. Sú pomyselným rúškom, ktoré zachytáva nečistoty, ľudia sa môžu spokojne nadýchať čerstvého vzduchu a precítiť jeho vône. Lesy dávajú spoločnosti vodu. Majú vplyv na kolobeh vody v krajine a výrazne ovplyvňujú jej kvalitu a množstvo. Lesy pozitívne pôsobia na pôdu. Korene stromov pôdu spevňujú a chránia, čím zabezpečujú významné protierózne funkcie. Les výrazne upravuje teplotu a vlhkosť krajiny. Stromy svojimi korunami poskytujú tieň, čím sú dôležitým nástrojom pri zmierňovaní dopadov klimatických zmien na životné prostredie človeka. Lesy nám poskytujú drevo ako obnoviteľnú surovinu, bez ktorej si nevieme predstaviť náš každodenný život.

Z pohľadu frekvencie aktivít lesnej pedagogiky je apríl – mesiac lesov dlhodobo kľúčovým obdobím v roku. V apríli každoročne štartuje projekt Les ukrytý v knihe, ktorý podporuje štátny podnik LESY Slovenskej republiky. Projekt rozvíja čitateľskú gramotnosť u detí a mládeže. Tradícia apríla ako  mesiaca lesov sa zvykla osláviť celoslovenským podujatím Lesnícke dni na Deň Zeme (22. 4.) Kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii nezaznie verejnosti z úst lesníkov pozdrav „Lesu zdar!“ a realizácia podujatia sa presúva na jesenné obdobie.

Jarné obdobie sa spája aj s poukázaním na významné poslanie lesníckeho povolania, týkajúce sa obnovy lesa a jarného zalesňovania. Ďalej sa lesníci intenzívne venujú ochrane lesa, kde je hlavne v jarnom období zvýšené riziko lesných požiarov. Vďaka dlhoročnej a systematickej práci lesníkov sú naše lesy atraktívne pre širokú verejnosť, ktorá hlavne v tomto pandemickom období ich využíva na oddych a športové aktivity.

„Pobyt v prírode našťastie zakázaný nie je, preto si ho každý z nás môže vychutnať a spojiť so vzdelávacími aktivitami lesnej pedagogiky. Tá mimochodom tohto roku oslavuje 20. výročie svojej existencie. Inšpirácie ku aktivitám v lese sú zdieľané online na webovom portáli www.lesnapedagogika.sk a sociálnych sieťach lesnej pedagogiky,“

informovala Veronika Jaloviarová, vedúca Odboru environmentálneho vzdelávania a lesnej pedagogiky NLC – ÚLPV vo Zvolene.

Mnohé lesnícke inštitúcie vyzývajú v jarnom období verejnosť aj k jarnému upratovaniu v lese, v revíri či v chotári. Prispieť môže každý svojou aktivitou, keď si vezme na prechádzku do lesa aj vrece a vyzbiera odpadky, ktoré cestou nájde. Popritom dostáva od lesa bezplatný benefit – regeneráciu síl a odpočinok.

O nás:

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti zabezpečuje pre oblasť lesného hospodárstva komplexné služby.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”. Tu od roku 1964 sídlil Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen). Lesoprojekt Zvolen tu pôsobil od roku 1950 a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen (ÚVVP LVH SR Zvolen) bol založený v roku 1978. Od 1. januára 2006 sa tieto tri príspevkové lesnícke organizácie zlúčili do Národného lesníckeho centra a vytvorili inštitúciu, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax. Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen)
  • NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen)
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen)
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen)

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen je profesionálnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie v odvetví lesného hospodárstva. Cieľovou skupinou pre vzdelávacie programy sú zamestnanci štátnych i neštátnych lesníckych inštitúcií na rôznych stupňoch riadenia. Na vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečuje NLC – ÚLPV Zvolen, sa ročne zúčastňuje viac ako 1500 osôb, predovšetkým zamestnancov lesného hospodárstva. Vzdelávacie programy sú realizované formou prednášok, seminárov, workshopov, ale i praktických tréningov. Výučba prebieha v odborných učebniach vybavených didaktickými pomôckami a audiovizuálnou technikou alebo priamo v terénne. Lektormi sú poprední odborníci z praxe, vysokoškolskí pedagógovia i zástupcovia orgánov štátnej správy. Národné lesnícke centrum je z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i koordinátorom aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku. Bližšie informácie viď link: www.lesnapedagogika.sk.

TS Národné lesnícke centrum, Ivana Šarinová, foto ilustr. red.

Pozri tiež

TATRANSKÉ SÚSTREDENIE ADEPTOV ŠTARTU NA EYOF 2022

„V nedeľu 17. októbra sa zišla na Štrbskom Plese v hoteli Toliar tridsiatka nádejných atlétov ročníkov 2006 …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *